“I get such great care here. This is a very warm and loving facility.”

Limited English Proficiency

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-402-473-2940 (TTY: 1-888-469-6555).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 1-402-473-2940 (TTY: 1-888-469-6555).